Regulamin konkursu "nowa twarz marki 2016" - Składy Opałowe Zagórski
Nasza strona używa ciasteczek (cookies) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Za pomocą ustawień przeglądarki możesz określić warunki ich przechowywania. Zamknij

Regulamin konkursu "nowa twarz marki 2016"

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „NowaTwarzMarki2016" (dalej: „Konkurs”), którego wyłącznym organizatorem jest M.P.M. Zagórski - Spółka Cywilna, mazowieckie, Kałuszyn, ul. CHOPINA 5A, legitymujący się numerem NIP: 8222284031, adres poczty elektronicznej - konkurs@wegielzagorski.pl (dalej „Organizator”).

 

§ 1 Definicje

 1. M.P.M. Zagórski - Spółka Cywilna - M.P.M. Zagórski - Spółka Cywilna z siedzibą w Kałuszyn, ul. CHOPINA 5A, legitymujący się numerem NIP: 8222284031.
 2. Komisja Konkursowa – zespół trzech osób, które ukończyły 18 (słownie: osiemnasty) rok życia, powołanych przez Organizatora do organizacji i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu; przy czym jedna osoba jest pracownikiem M.P.M. Zagórski - Spółka Cywilna,
 3. Laureat – Uczestnik, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania nagrody w Konkursie,
 4. Uczestnik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu,
 6. Strona Internetowa - strona internetowa, pod którą Organizator prowadzi Konkurs działająca w domenie http://wegielzagorski.pl.
 7. Strona na facebook - strona https://www.facebook.com/zagorskisklady/ pod którą Organizator prowadzi Konkurs

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej oraz Strony na facebook’u na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Celem Konkursu jest popularyzowanie marki „ M.P.M. Zagórski - Spółka Cywilna
 3. Konkurs trwa od 30 listopada 2016 r. do 03 grudnia 2016 r. włącznie, przy czym zgłoszenia przyjmowane będą najpóźniej do dnia 03 grudnia 2016 r. włącznie.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. Jeden Uczestnik osoba może zgłosić nie więcej niż 1 raz
 6. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje w kwestiach, w których ewentualnie pojawią się wątpliwości związane z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie musi spełnić łącznie poniższe warunki:
 2. a) zapoznać się z treścią Regulaminu zamieszczonego na Stronie Internetowej,
 3. b) w terminie określonym w Regulaminie przesłać Organizatorowi Zgłoszenie
 4. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora. Zakaz dotyczy także najbliższych członków rodzin tych pracowników, tj.: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby przysposobione, osoby przysposabiające.

 

§ 4 Nagrody

 1. Łączna ilość nagród to 1
 2. Nagrodą główną w Konkursie jest: 1 bon na 1 tonę dowolnego węgla do wykorzystania w dowolnym składzie węgla M.P.M. Zagórski - Spółka Cywilna. Lista składów określona jest na stronie internetowej organizatora http://wegielzagorski.pl . Termin realizacji bonu - do 30 grudnia 2016 r.
 3. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.

 

§ 5 Wyłanianie Laureatów Konkursu

 1. Z dniem rozpoczęcia Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową.
 2. Po upływie terminu do zgłaszania Prac, w terminie do 03 grudnia 2016 r., Komisja Konkursowa, spośród Uczestników Konkursu, wyłoni Laureata nagrody głównej.
 3. Przy losowaniu Laureata Komisja Konkursowa nie kieruje się swoją subiektywną oceną.

 

§ 6 Powiadomienie o wygranej i wydawanie nagród

 1. Laureat zostanie powiadomiony przez Organizatora o wygranej, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Powiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata.
 2. 2. Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie Organizatorowi przez Laureata, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub facebook w terminie najpóźniej 7 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej, danych: imienia, nazwiska i danych adresowych Laureata. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody od Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających uzyskanie nagrody lub opóźnienie w jej dostarczeniu.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji, nadanym przed upływem 14 dni, o których mowa w ust. 2.
 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r.– o grach hazardowych.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej przez okres obowiązywania Konkursu.
 4. W przypadku powstania sporu w związku z postanowieniami i realizacją Regulaminu, Organizator będzie dążył do rozwiązania sprawy polubownie, w pierwszej kolejności poprzez zajęcie pisemnego, wyczerpującego stanowiska w sprawie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie  Regulaminu jest prawo polskie.
Nasz profil na facebooku